Sprawozdania

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

FUNDACJI „Dom dla Kundelka”

 

NAZWA: Fundacja Dom dla Kundelka

SIEDZIBA: ul. Adama Mickiewicza 26a, 99-200 Poddębice

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Jana III Sobieskiego 10a/17, 99-200 Poddębice

E-MAIL: fundacja@domdlakundelka.pl

KRS 0000617055

DATA WPISU DO KRS: 18.05.2016

REGON: 364491639

NIP:  8281414676

ZARZĄD: Beata Bieniak – Prezes zarządu.

CELE STATUTOWE:

 1. Niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
 2. Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
 3. Wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
 4. Wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt.
 5. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
 6. Humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt.
 7. Informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.
 8. Prowadzenia działalności edukacyjnej i naukowej.
 9. Współpracy z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 10. Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.
 11. Ochrony zwierząt wolno żyjących.

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2016 ROKU:

 • w Fundacji pracowało w 2016 roku nieodpłatnie 8 osób – w Poddębicach, Łodzi, Warszawie, Elblągu i Krakowie w Józefosławiu,
 • w 2016 roku oddaliśmy do adopcji, bądź pomogliśmy w adopcjach ponad 110 psów i  12 kotów,
 • przeprowadziliśmy 4 interwencje,
 • zajmowaliśmy się również nietypowymi interwencjami – ratowaliśmy konie przeznaczone na rzeź,
 • sfinansowaliśmy kilkadziesiąt kastracji/sterylizacji,
 • stworzyliśmy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt w na terenie całej Polski, w Warszawie, Poddębicach, Łodzi, Toruniu, Katowicach,
 • wspomogliśmy merytorycznie i finansowo karmicieli kotów wolnożyjących,
 • w roku 2016 przyjęliśmy od daty powstania Fundacji czyli od 18 maja do końca roku 2016 otrzymaliśmy darowizny w kwocie 68 195,77 zł, kwotę 63 801,61 zł wydatkowaliśmy na cele statutowe,
 • prowadzimy grupy pro-zwierzęce na portalu społecznościowym Facebook: „Psy bez szans na adopcję”, „Zwierzęta – wzajemne udostępnianie”, „Kundelki i dachowce do adopcji” oraz „Konie cierpią w milczeniu”,
 • organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt i innych w gminach, z udziałem policji i straży gminnych,
 • uczestniczyliśmy gościnnie w imprezach kulturalnych,
 • jesteśmy jedną z kilku organizacji, które organizują opór społeczny przeciw legalizacji w Polsce uboju rytualnego,
 • współpracowaliśmy przy akcjach społecznych, organizowanych przez inne organizacje – Kampania CYRK BEZ ZWIERZĄT – Fundacja VIVA!, akcje internetowe dotyczące łamania praw zwierząt,
 • Jako jedna z kilkunastu krajowych organizacji prozwierzęcych, braliśmy udział w konsultacjach społecznych w/s nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, oraz ustawie Kodeks Karny,
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

UZYSKANE PRZYCHODY: 68.195,77 ZŁ, W TYM:

–  Z DAROWIZN – 68.195,77 ZŁ

– ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH – 0,00 ZŁ

– SPADKI, DAROWIZNY – 0,00 ZŁ

– ODPŁATNE ŚWIADCZENIA – 0,00 ZŁ

·      KOSZTY OGÓŁEM: 63.801,61 W TYM:

¨     KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH – 63.801,61 ZŁ

¨     KOSZTY ADMINISTRACYJNE – 0,00 ZŁ

¨     DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – 0,00 ZŁ

¨     POZOSTAŁE KOSZTY – 0,00 ZŁ

 • LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH: BRAK
 • ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ: NIE DOTYCZY
 • WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO ROCZNEGO LUB MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA: NIE DOTYCZY
 • WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ: NIE DOTYCZY
 • UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKI: NIE DOTYCZY
 • KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH: NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI, OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI: NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI: NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH NABYTYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:  NIE DOTYCZY
 • ZADANIA ZLECONE FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE – NIE DOTYCZY
 • ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH: NIE DOTYCZY

 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE PRZEPROWADZANO W FUNDACJI KONTROLI.

                                

                                                                               PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

                                                                                          Beata Bieniak