Statut

STATUT

„FUNDACJI DOM DLA KUNDELKA”

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Dom dla Kundelka” (zwana dalej Fundacją).
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora: Beatę Bieniak, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Renatę Wojciechowską-Kierepa w kancelarii notarialnej w Poddębicach, ul Plac Kościuszki 36, w dniu 19.10.2015 i działa na podstawie przepisów:
 3. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203-tekst jednolity);
 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 5. Niniejszego Statutu.
 6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Dom dla Kundelka” wraz z oznaczeniem siedziby, numeru KRS a także znaku graficznego.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logotypu).
 4. Wzór pieczęci i logotypu określi Zarząd Fundacji.
 5. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 6. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poddębice w woj. łódzkim.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.
 3. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 5. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.
 2. Fundacja może wydawać legitymacje inspektorów społecznych ochrony zwierząt i przyznawać je osobom fizyczym i prywatnym zasłużonym dla celów Fundacji.
 3. Fundacja może ustanawiać Patronów Honorowych Fundacji oraz członków grup programowych, według zasad ustalonych przez Fundatorów.
 4. Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel Fundacji.
 5. Fundacja może zatrudniać pracowników a także korzystać z pracy wolontariuszy.

§ 6

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji.

DZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem statutowym Fundacji jest działalność charytatywna, edukacyjna oraz promocyjna w zakresie:

 1. Niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
 2. Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
 3. Wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
 4. Wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt.
 5. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
 6. Humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt.
 7. Informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.
 8. Prowadzenia działalności edukacyjnej i naukowej.
 9. Współpracy z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 10. Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.
 11. Ochrony zwierząt wolno żyjących.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność charytatywną na rzecz zwierząt.
 2. Pomoc społeczną.
 3. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację.
 4. Organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych, w zakresie ochrony praw wszystkich zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt.
 5. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
 6. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu.
 7. Współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt.
 8. Organizowanie opieki weterynaryjnej, leczenie potrzebujących zwierząt.
 9. Organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych.
 10. Współpracę z ośrodkami opieki społecznej w zakresie pomocy osobom posiadającym zwierzęta.
 11. Współpracę z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nich zwierzętom.
 12. Organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska dla zwierząt i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli i opiekunów bezdomnych zwierząt.
 13. Tworzenie i propagowanie, w tym poprzez przykład własny, modelu kultury, światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa, przemocy, w tym propagowanie wegetarianizmu i weganizmu, a także zdrowego stylu życia.
 14. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw, nie tylko własnych.
 15. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.
 16. Informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami, organów ścigania.
 17. Współpracę z władzami państwowymi w zakresie wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt.
 18. Badania i analizę przypadków naruszania praw zwierząt, ich syntetyzowanie i gromadzenie w bazach danych oraz ich przedstawianie w formie analiz, raportów, prezentacji, infografik, multimediów, i opracowań innego rodzaju.
 19. Zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Fundacji oraz organizację procesu adopcji opartej na wolontariacie.
 20. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
 21. Prozwierzęcy lobbing.
 22. Organizację akcji, imprez i projektów oświatowo-kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, których celem jest uświadamianie społeczeństwa w tematach, które obejmują cele statutowe.
 23. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

§ 10

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z osobami fizycznymi i innymi podmiotami dla osiągania celów statutowych Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia finansowego, w tym częściowego lub całkowitego finansowania danego przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także wsparcia informacyjnego, rzeczowego, prawnego i organizacyjnego bądź pozostawania przez Fundację odbiorcą wsparcia w analogicznym zakresie.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe i inne podmioty polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może reprezentować prawa pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi oraz inicjować postępowania, i przystępować do postępowań toczących się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób, i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

DZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz wszelkie inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Przychody fundacji mogą pochodzić z:

 1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów.
 2. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.
 3. Dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą.
 4. Zbiórek i imprez publicznych.
 5. Majątku fundacji.
 6. Odsetek i depozytów bankowych i innych dochodów kapitałowych.
 7. Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 8. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.
 9. Dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 10. Dochody z nawiązek zarządzanych na rzecz organizacji społecznych.
 11. Funduszy Unii Europejskiej.
 12. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 13. Aukcji internetowych.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Dochody Fundacji mogą być swobodnie używane na realizację celów Fundacji.
 3. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§ 15

Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości oraz mienie ruchome.

§ 16

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 19

Fundacja nie może:

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

DZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 21

Prezes, jako jedyny członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

§ 22

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§ 23

Fundator może odwołać każdego członka Rady lub Zarządu w każdym czasie, jednogłośną decyzją.

§ 24

Rada Fundacji:

 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych.
 2. Rada Fundacji składa się z przynajmniej trzech osób.
 3. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.
 4. Skład pierwszej Rady Fundacji wyznacza uchwałą Fundator. Kolejnych członków Rady powołuje Rada Fundacji.
 5. Radę Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.
 6. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:
  1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
  2. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 1. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.
 2. Członkowie Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  3. za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. śmierci członka.
 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.
 3. Rada może być również zwołana na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. W posiedzeniach Rady, może brać udział przedstawiciel Zarządu, w celu składania wyjaśnień.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 25

Do Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
 2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 3. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 5. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
 6. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.
 8. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.

§ 26

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 27

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu Zarządu i regulaminu Fundacji, zatwierdzonego przez Radę Fundacji. Rada zatwierdza regulamin Zarządu i regulamin Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 28

Role Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji:

 1. Reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy.
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 4. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem.
 5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
 6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
 7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych.
 8. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.
 9. Występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji.
 10. Powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 29

Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

§ 30

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych składać może Prezes Zarządu (jako Zarząd jednoosobowy zgodnie z par. 27.1).

§ 31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 32

Decyzję o likwidacji Fundacji, podejmuje Zarząd.

§ 33

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
 3. Prezes Zarządu Fundacji może być zatrudniony. Umowę z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.

DZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 34

Dowolnych zmian w statucie Fundacji, w tym celu, dokonuje Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji.

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 36

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 37

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.

§ 38

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w przypadku śmierci ostatniego z Fundatorów, zgodnie z Art 15 ustawy o fundacjach.

§ 39

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 40

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów.

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi.